VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) platí pro nákup služeb ve Studiu zdravého pohybu Pilates Kateřina (dále „Studio“) a vymezují nebo upřesňují práva a povinnosti mezi:

Pilates Kateřina s.r.o. – Studio zdravého pohybu Pilates Kateřina (dále „Prodávající“)
se sídlem  Nová 398, 29301 Mladá Boleslav,
zastoupená jednatelkou Kateřinou Štillerovou

a klienty Studia (dále „Kupující“).

 

Obecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí s právním řádem České republiky.

Kupující zaplacením kurzovného souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamu lektorem kurzu během výuky a jejich následným použitím pro účely propagace programu organizátora.

Kupujícímu je během výuky zakázáno pořizovat jakýkoliv audio nebo video záznam

Zápis do kurzu, rezervace

Zápis do kurzu se provádí prostřednictvím rezervačního systému. Po provedení rezervace bude kupujícímu zaslán email s výzvou k platbě. Splatnost je od 5 do 20 dní od vystavení. Při platbě je nutné zadat variabilní symbol uvedený ve výzvě k platbě, jinak platba nebude dohledána a včas provedena úhrada a rezervace místa v kurzu.

Uhrazením kurzovného je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a rezervace místa se stává závaznou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas:

  • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na kurzu
  • s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během kurzu a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
  • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
  • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), účastník kurzu může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu pilateskaterina@gmail.com, případně může využít možnost o zasílání novinek zrušit v rezervačním systému.

Platba za kurz musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu.

V případě plného kurzu nebo z důvodu nemoci lektora se platba na základě písemné žádosti kupujícího převádí bezplatně na jiný jím vybraný kurz nebo se na základě písemné žádosti vracejí peníze převodem na účet a to nejdéle do 30 dnů. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

Všechny ceny jsou konečné a Kateřina Štillerová – Studio zdravého pohybu Pilates Kateřina není plátcem DPH.

Celková cena kurzu je uvedena na webových stránkách www.pilateskaterina.cz v záložce „Ceník“.

Dodatečné opravy fakturačních údajů na dokladu je zpoplatněno částkou 150,- Kč.

Storno lekce a náhrada nevyužité lekce

Po uhrazení kurzovného bude kupujícímu v rezervačním systému zadán kurz s počtem zakoupených lekcí. Kupující může svou lekci odhlásit v rezervačním systému nejpozději 6 hodin před začátkem lekce (platné od 1. 1. 2022 viz email pro přihlášené).

Nevyužité lekce může kupující v době trvání kurzu použít v jiném kurzu. Rezervace náhradní lekce bude v rezervačním systému vytvořena prodávajícím.

Studio si vyhrazuje právo 2 lekce v kurzu zrušit a požádat účastníky o využití náhradního termínu kurzu nebo o převedení peněz z permanentky na kredit pro účast na jednotlivých lekcích. V případě, že by bylo nutné zrušit (např. ze zdravotních důvodů lektora) i jiné lekce, budou peníze převedené do kreditu nebo na základě písemné žádosti vráceny na účet kupujícího.

Peníze za uhrazený kurz není možné požadovat zpět.

Jednotlivé lekce

Pro cvičení mimo kurz může kupující využít rozvrh volných lekcí a přihlásit se na ně prostřednictvím rezervačního systému. Volné lekce jsou hrazeny z kreditu, který si kupující nabijí převodem peněz na účet.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny informace získané od zákazníků jsou používány pouze pro vnitřní potřebu Studia za účelem správy rezervací a vystavení faktury. Při objednávání služeb jsou od kupujícího požadovány pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné další straně.